Vedtekter for Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater (VTBUT)

Stiftet 31.12.1983.
Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinert årsmøtet 5. sept, 2016.

1. Teatergruppas navn er: Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater.

2. Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater har til formål:
Gi barn og ungdom, fortrinnsvis fra Vestre Toten, et teatertilbud.
Fremme interesse for teatervirksomhet.
Fremme positiv sosial aktivitet.

3. Medlemskap:
VTBUT har som krav at minst en av foreldrene ved behov må være villig til å ta på seg arbeidsoppgaver for teatergruppa.
Aldersgrense er 6-18 år. Disse deles opp i fem grupper.

4. Kontigent:
Årsmøtet fastsetter medlemskontigent.

5. Styret:
Teatergruppa skal ha et styre på 5 medlemmer.
Faste styreverv skal være: Leder, nestleder/ sekretær, kasserer og 2 (to) styre-
medlemmer.
Leder, nestleder og kasserer velges for to år avgangen.
Styremedlemmer velges for ett og ett år.
Leder og nestleder/sekretær bør ikke være på valg samtidig.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede.
Styret har i oppgave:
Ivareta medlemmenes interesser
Skaffe midler til drift.
Legge fram et godkjent og revidert regnskap til årsmøtet.
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes innen 1.april hvert år. Det
sendes innkalling 14 dager før årsmøtet.
Nytt styre tiltrer ved årsmøtets avslutning.

6. Årsmøtet behandler:
Årsmelding
Revidert regnskap
Eventuelt andre saker som ønskes behandlet av styret. Slike saker må være styret i
hende senest 8 dager før årsmøtet.
Øvrig behandles saker som styret ønsker behandlet av årsmøtet.
Valg:
Leder, nestleder/sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer, valgkomité ( 2 pers.) og revisor.
Følgende har stemmerett på årsmøtet:
Følgende har stemmerett på årsmøtet:
Foresatte av betalende medlemmer under 15 år, styret og alle betalende medlemmer fra minimum fylte 15 år. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

7. Vedtektsendringer:
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

8. Oppløsning:
Årsmøtet, med 2/3 flertall, kan vedta oppløsning av VTBUT. Teatergruppas midler settes
da i fond til eventuell ny oppstart.

Vestre Toten Barne- og ungdomsteater 2015

Vist 297 ganger.